Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2018

7319 b5b8 500
Reposted fromguitarist guitarist vialottibluebell lottibluebell
To jest jeden z powodów, dla których ludzie zasypiają. Zasypiają, żeby oddalić się od tego, co ich denerwuje.
— Daniel Keyes “Człowiek o 24 twarzach”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapocalujmnie pocalujmnie
7110 098c 500
Reposted fromdziecko dziecko viawszystkodupa wszystkodupa

January 30 2018

Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaPicki91 Picki91
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viajasnaa jasnaa
7872 ae7c
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viajasnaa jasnaa
Człowiek nie może zrozumieć u innych tego, czego sam nie przeżył.
— Hesse Hermann
Reposted frommisiekmalinowy misiekmalinowy viaPicki91 Picki91

i odczuwam dziwne wrażenie, że wszystkim się zaczyna układać, tylko nie mi.

Reposted fromnotfoundyou notfoundyou viaPicki91 Picki91
Był to bardzo intymny uśmiech. Taki, którym obdarza cię mężczyzna, gdy jest ciebie pewien i wie, że tylko trochę czasu dzieli go od dostania się do twojego ciała i ciebie.
— Laurell K. Hamilton
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man viajasnaa jasnaa

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
Dobrym ludziom codziennie przytrafiają się złe rzeczy.
— "Małe wielkie rzeczy", Jodie Picoult
Reposted fromavooid avooid viajasnaa jasnaa
1527 4034
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaoxygenium oxygenium

January 27 2018

8318 24e2
Reposted fromaniczorka aniczorka vialottibluebell lottibluebell
9643 b278
Reposted fromhermina hermina vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl