Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

1033 d822 500

June 14 2018

Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

June 12 2018

Language is a pleasure, after all. Bilingualism strikes me as a kind of synesthesia. Instead of seeing colors associated with letters and words, instead of hearing melodies, what I hear with language is the play and echo of the other language. The option to say it differently, and thus to live it differently. Language is not only a means of communication or description. It’s a framework in which we process existence.Yi writes: “It is hard to feel in an adopted language, yet it is impossible in my native language.” As every bilingual person and translator knows, there are certain words—a feeling, a way of being—that is absent in one language but perfectly brought to life in another. A word that, by existing, gives permission to be. What if you need that which does not exist in your language?
Reposted fromverronique verronique viafoodforsoul foodforsoul
Reposted frommrrru mrrru viaszydera szydera
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream

June 11 2018

7vma: Pulhapanzak falls, Honduras

0616 5fc2
Reposted fromkarahippie karahippie viadunkellicht dunkellicht

June 04 2018

Przestałam mówić, kiedy zrozumiałam, że nikt nie słucha..
Przejmuj się tym, co myślą inni, a zawsze będziesz ich więźniem.
— James Frey
Reposted fromaurinko aurinko viawszystkodupa wszystkodupa

June 02 2018

Przep­raszam wszys­tko, że nie mogę być wszędzie.
Przep­raszam wszys­tkich, że nie umiem być każdym.
— Szymborska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMerrry98 Merrry98
Masz tylko jedno życie. Znajdź czas by być szczęśliwy.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaDimrost Dimrost
Przep­raszam wszys­tko, że nie mogę być wszędzie.
Przep­raszam wszys­tkich, że nie umiem być każdym.
— Szymborska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMerrry98 Merrry98
Twoim najgorszym wrogiem jest twój własny umysł. On cię wiąże, on cię krępuje.
— Andrzej Ziemiański – Achaja - Tom I
Reposted fromaksamitt aksamitt viaakysz akysz
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaakysz akysz
5565 5889 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl