Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

1483 8010
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamems mems
6239 7954
Reposted fromamatore amatore viajustaperson justaperson
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via2708 2708
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe via2708 2708
1611 b26f
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex vialulka lulka
Dzień milczenia zamienił się w tydzień.
Tydzień w miesiąc.
Miesiąc w rok.
A rok w lata.
I tak o to zakończyła się ta bajka..
— (via musicgirl02)
Reposted fromkostuchna kostuchna viamems mems

October 20 2017

4227 fc66
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viadivi divi
Pocałunków moc całą długą noc
— Koniec Świata; Cynamon
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatrue-love true-love

October 14 2017

Reposted fromshakeme shakeme viacouples couples
5816 22f5
Reposted fromrisky risky viacouples couples
0850 abd5 500
4586 043f 500
4152 1d39 500
2882 9a5a
6121 39de
Reposted fromoutoflove outoflove viaalliwantisyou alliwantisyou

October 13 2017

Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viafuckinmess fuckinmess
Reposted fromshakeme shakeme viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl